Privacy en gegevensverwerking

Privacy en gegevensverwerking

1. Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) zijn wij verplicht van cliënten van ons kantoor een kopie van de identiteitsdocumenten (paspoort of ID-kaart) te maken, en ons te vergewissen van diens vertegenwoordigingsbevoegdheid.
2. Wij houden van onze cliënten een dossier – doorgaans deels digitaal en deels op papier – bij, waarin wij de financiële en eventuele overige informatie vastleggen op basis waarvan wij onze werkzaamheden hebben uitgevoerd. De inhoud van deze dossiers wordt tenminste door ons bewaard zolang deze naar ons oordeel voor onszelf en/of voor de cliënt relevant is; dit kan zich in bepaalde gevallen (zoals bijvoorbeeld bij niet-afgetrokken premies voor een al dan niet belaste lijfrente-uitkering) uitstrekken over een lange periode. Uiteraard kunnen onze cliënten en voormalige cliënten inzage krijgen in hun door ons aangelegde dossier. Op verzoek is het voor onze cliënten tevens mogelijk om, tegen kostprijs, daaruit kopieën en afschriften te ontvangen.
3. In onze afspraken met medewerkers (werknemers, stagiaires, eventuele andere adviseurs en onderaannemers) is overeengekomen dat zij de door ons terzake verstrekte informatie waarover zij bij de uitoefening van werkzaamheden ten behoeve van ons kantoor kunnen beschikken op geen enkele wijze naar buiten zullen brengen tenzij dat daarvoor vereist of relevant is.
4. Indien medewerkers tevens op andere, niet aan de werkzaamheden gerelateerde, gronden bekend zijn met financiële informatie van een cliënt moet dit aan ons bekend worden gemaakt. Indien gewenst kan dat tot gevolg hebben dat de betreffende medewerker geen toegang krijgt tot de dossiergegevens van de betreffende cliënt.
5. Indien de aard van de werkzaamheden van een medewerker daar aanleiding toe geeft hebben wij de mogelijkheid om hem of haar om een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) vragen.
6. Voorzover aan ons originele facturen, bankafschriften en dergelijke, deel uitmakend van de administratie van de onderneming van  een cliënt, in bewaring zijn gegeven respecteren wij de wettelijke bewaarplicht van zeven jaar, en voor transacties waarbij onroerende-zaken zijn betrokken tien jaar. De bijbehorende uitwerkingsstukken met betrekking tot de boekhoudkundige en fiscale verwerking daarvan alsmede de daarbij door ons gebruikte computerprogramma’s en bestanden worden gedurende deze periode (al dan niet geconverteerd) door ons beschikbaar gehouden. Indien wij, in afwijking hiervan, met de belastingdienst andersluidende afspraken maken zal de cliënt daarover door ons worden geïnformeerd.
7. Voorzover aan ons de verwerking van loonadministraties is toevertrouwd hanteren wij een bewaartermijn die zich uitstrekt tot minstens zeven jaar na uitdiensttreding van de betreffende werknemer(s). De bijbehorende uitwerkingsstukken met betrekking tot de verwerking daarvan alsmede de daarbij door ons gebruikte computerprogramma’s en bestanden worden gedurende deze periode (al dan niet geconverteerd) door ons beschikbaar gehouden. Indien wij, in afwijking hiervan, met de belastingdienst andersluidende afspraken maken zal de cliënt daarover door ons worden geïnformeerd.
8. Wij verspreiden geen cookies op andermans computers en houden geen IP-adressen bij van de bezoekers van onze website.