Recent nieuws

Recent nieuws

BTW-percentage stierengevechten Portugal drastisch verhoogd per 1 januari 2020
De linkse regering van Portugal (met inbegrip van de Portugese partij voor de dieren) heeft het BTW-percentage voor het bezoeken van stierengevechten per 1 januari 2020 verhoogd van 6% naar 23%. Wij vinden dit niet alleen een mooi besluit, maar ook een mooi voorbeeld van het effectueren van politieke voorkeuren met behulp van belastingheffing.
In Spanje is een paar jaar geleden helaas tot het omgekeerde besloten: daar verlaagde de conservatieve regering de BTW op stierenvechten een paar jaar geleden namelijk van 21% naar 10%.

(19-03-2020)

Nieuwe kleine-ondernemersregeling voor de BTW per 1 januari 2020
De huidige kleine-ondernemersregeling (KOR) voor de BTW komt per 1 januari 2020 te vervallen. Weliswaar komt er een nieuwe regeling voor in de plaats, maar voor veel zogeheten ‘kleine onder­nemers’ zal dat een verslechtering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Essentieel verschil met de ‘oude’ kleine-ondernemersregeling is dat voortaan de hoogte van de omzet een rol speelt; voorheen was dit de hoogte van de ontvangen BTW minus de betaalde BTW.
Ondernemers met hoofdzakelijk particulieren als klant die een jaaromzet van minder dan €   20.000,= verwachten kunnen soms een voordeel behalen door voor deze nieuwe kleine-ondernemersregeling te kiezen. Ondernemers die voornamelijk of uitsluitend voor andere BTW-plichtige ondernemers werkzaam zijn kunnen er daarentegen maar beter voor kiezen om niet te opteren voor deze nieuwe regeling. Datzelfde geldt voor ondernemers die, bijvoorbeeld omdat ze over hun omzet maar 9 procent BTW verschuldigd zijn of subsidie(s) ontvangen, doorgaans BTW bij de belastingdienst kunnen terugvragen: ook voor hun biedt kiezen voor de nieuwe kleine-ondernemersregeling geen verbetering, zelfs eerder een nadeel.
In een uitvoerige nieuwsbrief, hier te downloaden als pdf, leggen we uit hoe die nieuwe regeling eruit komt te zien. Ook op de website van de belastingdienst is er meer informatie over te vinden.

Mededeling voor onze klanten: we adviseren je dringend om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Heb je daarna nog vragen over de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) of wil je met ons overleggen of het voor jou verstandig is om daarvoor te kiezen dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

(21-10-2019)

Voor alle eenmanszaken: nieuw BTW-nummer per 1 januari 2020
Wie een eenmanszaak heeft of om een andere reden als individu met BTW-aangiften te maken heeft – bijvoorbeeld vanwege de aanschaf van zonnepanelen – kreeg van de belastingdienst een BTW-nummer toegekend. Feitelijk bestond dit nummer uit niet veel meer dan het burgerservicenummer (BSN) van de betreffende ondernemer, voorafgegaan door de letters NL en aangevuld met bijvoorbeeld B.01. In 1985, toen het fiscaal nummer (de voorloper van het BSN), door de belastingdienst werd ingevoerd, diende dat nummer uitsluitend voor de automatisering van de loonbelasting door de belastingdienst, maar inmiddels maken tal van instanties er gretig gebruik van. Tegenwoordig is het bovendien zo dat een ondernemer zijn of haar BTW-nummer op facturen en de eventuele website en/of bedrijfspagina op sociale media moet vermelden. Het combineren daarvan met de informatie die ten gevolge van de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegankelijk is, zoals de geboortedatum en het woonadres van een ondernemer, maakt het wel erg gemakkelijk om hier identiteitsfraude mee te plegen. Bovendien zijn we eindelijk ook in Nederland privacy-bescherming wat belangrijker gaan vinden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belastingdienst daarom in december 2018 opgedragen om alle eenmanszaken en andere personen die in Nederland een BSN-gerelateerd BTW-nummer hebben van een nieuw BTW-identificatienummer (BTW-id) te voorzien. In oktober 2019 is de belastingdienst eindelijk begonnen met het versturen van brieven, waarin de betreffende ondernemers worden geïnformeerd over hun nieuwe, ‘betekenisloze’ BTW-identificatienummer, dat per 1 januari 2020 gebruikt moest worden in externe communicatie. Tot 1 januari 2020 moest op facturen en een eventuele website en/of bedrijfspagina op sociale media nog het BTW-nummer worden vermeld dat geldig was tot en met 31 december 2019, maar per 1 januari 2020 kwam hier het nieuwe nummer voor in de plaats. Het is dus van belang om deze gegevens, als je dat nog niet gedaan hebt, aan te passen. Ditzelfde geldt voor het geldige BTW-nummer bij handel met andere ondernemers binnen de Europese Unie.
In de communicatie met de belastingdienst blijft daarentegen ook na die datum het oude BTW-nummer (dat net als voorheen omzetbelastingnummer, oftewel ob-nummer, wordt genoemd) in gebruik.

Mededeling voor onze klanten: van de brief die je hierover van de belastingdienst ontvangt of inmiddels hebt ontvangen willen wij erg graag een afschrift. Een fotokopie of een digitale scan is voldoende, maar met foto’s vanaf de keukentafel hebben wij slechte ervaringen omdat ze vaak moeilijk leesbaar zijn.

(19-10-2019)

In memoriam: Eric Timmermans (1959-2019)
Op 24 juni 2019 overleed, aan een zeldzame en ongeneeslijke ziekte, onze collega Eric Timmermans. Hij was de oprichter en eigenaar van You Name It! Verloningsservice in Haarlem en daarnaast een bevlogen bassist en organisator. Wij hebben hem, heel veel jaren geleden alweer, leren kennen als een deskundige en sympathieke collega, en zullen zijn inbreng bij De Goede Raad zeer missen.
You Name It! Verloningsservice wordt voortgezet door Mikel Koster, die al enige tijd als zakelijk partner bij het bedrijf betrokken was.

(02-07-2019)

Afschaffing VAR opnieuw uitgesteld, ditmaal tot in 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten het invoeren van een opvolger van de VAR – die in 2015 werd afgeschaft – nogmaals uit te stellen, ditmaal tot een nog nader te bepalen datum in 2020. Want gebleken is inmiddels dat de invoering van de wet die ervoor in de plaats komt, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), nogal wat voeten in aarde heeft. Het lijkt er dan ook verdacht veel op dat deze hete aardappel uiteindelijk op het bordje van de volgende regering wordt neergelegd.
In afwachting daarvan zijn er, als (tijdelijk?) alternatief voor de VAR, inmiddels tal van voorbeeldovereenkomsten goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de belastingdienst. Deze lijst zal naar verwachting de komende tijd nog flink aanzwellen; er staan namelijk nu al hele bijzondere beroepen tussen, zoals coördinerend stralingsdeskundige.

Mededeling voor onze klanten: indien mogelijk raden we je dringend aan om gebruik te maken van een door de belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst.

(25-06-2019)

Laag BTW-tarief omhoog van 6% naar 9% per 1 januari 2019
In Nederland gelden twee BTW-tarieven (of eigenlijk drie, als je ook BTW-loze inkomsten en uitgaven meetelt). Het lage tarief gold van oudsher voor tal van eerste levensbehoeften, het hoge tarief voor alle overige bestedingen. In de loop der jaren is, vaak om politieke redenen, het lage tarief ook voor diverse andere uitgaven gaan gelden, zoals boeken, kunstverkoop en -verhuur door kunstenaars, entreegelden en gages voor artiesten, de fietsenmaker en de kapper.
Op Prinsjesdag, 18 september 2018, werd het zogeheten Belastingplan 2019 officieel bekendgemaakt. Een belangrijk onderdeel daarvan vormde de verhoging van het lage BTW-tarief van 6% naar 9%. Deze wijziging treft alle Nederlanders in de portemonnee, omdat hun dagelijkse boodschappen duurder worden. Maar bovendien heeft deze maatregel gevolgen voor veel kleine ondernemers die tegen het lage tarief diensten verrichten of goederen leveren, omdat de kans dat zij desondanks nog geheel of gedeeltelijk van de zogeheten kleine-ondernemersregeling gebruik kunnen maken hierdoor is afgenomen. De maximumbedragen en berekeningen van die regeling veranderen per 1 januari 2019 namelijk niet.
De datum waarop je een factuur verstuurt is in principe bepalend voor het toe te passen BTW-tarief (6% of 9%). Maar omdat je uiterlijk voor de 15e van de maand volgend op de maand waarin je een prestatie hebt geleverd een factuur behoort te sturen geldt voor leveringen en diensten die vóór december 2018 hebben plaatsgevonden nog wel het ‘oude’ lage (6%) BTW-tarief.

(25-09-2018)