Kleine-vergoedingsregeling (KVR)

Over artiesten

Kleine-vergoedingsregeling (KVR)
De gage die voor een optreden aan één of meer artiesten zonder (model)overeenkomst of Inhoudingsplichtigenverklaring artiesten wordt betaald geldt als nettoloon. Daaraan ligt dus een – veel – hoger brutoloon ten grondslag, waaroverheen de opdrachtgever bovendien nog eens zogeheten werkgeverslasten moet afdragen. Een artiest die naar huis gaat met een nettoloon van bijvoorbeeld €  100,= kost de opdrachtgever daardoor in totaal €  190,= waarbij voor het gemak de kosten van het voeren van een loonadministratie nog niet eens zijn meegerekend. Diverse tabellen, waarin precies is na te gaan wat de totale loonkosten zijn bij een bepaald nettoloon, zijn te vinden op onder andere de website van ons collega-kantoor All Arts in Rotterdam.
Tot een gage van maximaal €  163,= per optreden mag een artiest ook aangeven dat hij/zij gebruik wenst te maken van de zogeheten kleine-vergoedingsregeling (KVR): de gage, of een deel ervan, wordt in dat geval als brutobedrag aan de artiest uitbetaald, en over dat bedrag is de opdrachtgever bovendien geen premies voor de sociale verzekeringen verschuldigd. De artiest moet dit bedrag echter later in zijn/haar jaarlijkse belastingaangifte wel als inkomsten opgeven, en er voorzover er geen aftrekbare beroepskosten als artiest tegenover staan alsnog zelf belasting over afdragen. De kleine-vergoedingsregeling is dus beslist geen belastingvrije vergoeding, en blijkt in de praktijk dan ook vaker voordeel op te leveren voor de opdrachtgever dan voor de artiest. Wanneer er daarentegen voldoende helderheid is over het budget dat een opdrachtgever te besteden heeft kan ook voor de artiesten de KVR een zinvolle regeling zijn.
Op de gageverklaring kan de artiest aangeven of hij/zij wel of geen gebruik wenst te maken van deze kleine-vergoedingsregeling. Onder het bedrag van de afgesproken gage is een vakje beschikbaar waarin de artiest kan aangeven welk bedrag van die gage eventueel onder de kleine-vergoedingsregeling mag vallen. Vult de artiest hier €  0,= in dan moet de volledige uitbetaalde gage door de opdrachtgever als nettoloonbetaling worden verwerkt, waarover de opdrachtgever aan de belastingdienst dus ook nog loonbelasting en sociale premies verschuldigd is.