Recent nieuws

Recent nieuws

Onderwerpen:
● Corona (“Het C-woord”)
● BTW-percentage stierengevechten Portugal fors verhoogd per 1 januari 2020
● Extra controle belastingdienst: zelfstandigenaftrek in combinatie met een lage omzet
● Nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) voor de BTW per 1 januari 2020
● Voor alle eenmanszaken: nieuw BTW-nummer erbij per 1 januari 2020
● Verlaging BTW-tarief op E-books per 1 januari 2020 van 21% naar 9%
● Zelfstandigenaftrek tot 2028 stapsgewijs omlaag
● Afschaffing VAR opnieuw uitgesteld, ditmaal tot in 2020

Corona (“Het C-woord”)
Dag in dag uit worden er nieuwe besluiten en richtlijnen bekend gemaakt in verband met de uitbraak van het corona-virus. Een deel daarvan betreft vooral zelfstandig ondernemers, en bestaat uit onder andere inkomensondersteuning, financiële tegemoetkomingen voor personeelskosten en soepelere termijnen voor afdrachten aan de belastingdienst. De snelheid waarmee de overheid deze regelingen in het leven roept en vaak nog weer aanpast leidt ertoe dat ook belastingconsulenten zoals wij voor onze informatievoorziening uitsluitend beschikken over de informatie die via de media en op internet beschikbaar is. Om die reden besteden wij er op onze eigen website geen aandacht aan, en verwijzen we je naar de websites van met name de belastingdienst en – voor werkgevers – van het UWV. Heb je behoefte aan een degelijke beschrijving van de zogeheten TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers) en/of van de TOFA (Tijdelijke overbruggings-regeling voor flexibele arbeidskrachten) dan kun je deze hier downloaden door op de betreffende regeling te klikken; beide zijn overgenomen uit de vakliteratuur voor belastingconsulenten van uitgeverij Wolters Kluwer.

PETITIE:
Maar we willen wel je aandacht vragen voor de petitie waarin kunstenaars en galeries de minister van cultuur en de staatssecretaris van financiën oproepen om de kunst- en cultuursector tijdelijk met behulp van fiscaal gunstige regelingen te ondersteunen. Het aardige van de oproep in die petitie is namelijk dat het bezoeken van voorstellingen en het kopen van kunst door deze maatregelen weer aangezwengeld wordt, bijvoorbeeld door een vrijstelling van BTW. Want dat levert veel sympathiekere ideeën op dan bij de pakken neer te gaan zitten en uitkeringen beschikbaar te stellen. Ga voor meer informatie naar de website van www.petities.nl.

BEWAAR JE TICKET, GENIET LATER: Een ander initiatief dat steun verdient wordt bijzonder goed toegelicht op de website Bewaar je ticket. Daarin worden degenen die kaartjes hadden gekocht voor afgelaste concerten of andere culturele evenementen opgeroepen om nu niet hun geld terug te vragen, maar in plaats daarvan hun kaartjes te bewaren voor een alternatieve datum of voorstelling, of deze om te ruilen voor een voucher.

(14-05-2020)

BTW-percentage stierengevechten Portugal fors verhoogd per 1 januari 2020
De linkse regering van Portugal (met inbegrip van de Portugese partij voor de dieren) heeft het BTW-percentage voor het bezoeken van stierengevechten per 1 januari 2020 verhoogd van 6% naar 23%. Wij vinden dit niet alleen een mooi besluit, maar ook een mooi voorbeeld van het effectueren van politieke voorkeuren met behulp van belastingheffing.
In Spanje is een paar jaar geleden helaas tot het omgekeerde besloten: daar verlaagde de conservatieve regering de BTW op stierenvechten een paar jaar geleden namelijk van 21% naar 10%.

(19-03-2020)

Extra controle belastingdienst: zelfstandigenaftrek in combinatie met een lage omzet
Een belangrijke voorwaarde om voor de zelfstandigenaftrek voor ondernemers in aanmerking te komen is het urencriterium: je moet aannemelijk kunnen maken dat je in het betreffende jaar tenminste 1225 uur aan je onderneming hebt besteed. De hoogte van je omzet of van de winst doet er dus feitelijk niet toe, al is het begrijpelijk dat de belastingdienst daar wel kritisch naar kijkt. Met name ondernemers die een lage winst hebben doen er dan ook verstandig aan om een zo nauwkeurig mogelijke urenregistratie bij te houden.
Onlangs stuurde de belastingdienst alvast een schriftelijke waarschuwing naar ondernemers die in hun BTW-aangifte(n) over 2019 een omzet van minder dan €  10.000,= hebben opgegeven. In die brief wordt de verwachting uitgesproken dat zij over dat jaar waarschijnlijk niet zullen voldoen aan het urencriterium. Dat is nogal een woeste bewering, zeker als we kijken naar ondernemers in de creatieve beroepen, omdat die doorgaans veel indirecte uren aan hun werkzaamheden besteden; denk bijvoorbeeld maar aan zelfstudie en de repetities van artiesten, of aan het maken van voorstudies en de inrichting van een expositie door een beeldend kunstenaar. Bovendien kan er tevens sprake zijn van vrijgestelde en onbelaste omzet (bijvoorbeeld muziekauteursrechten, subsidies, beurzen en stipendia), maar die inkomsten staan niet eens vermeld in een BTW-aangifte.
Een goede, gedetailleerde urenregistratie lijkt door de belastingdienst steeds belangrijker te worden gevonden, en je mag er natuurlijk niet op rekenen dat je met een jaaromzet van meer dan €  10.000,= automatisch wél in aanmerking zou komen voor de zelfstandigenaftrek. De vorm waarin je die urenregistratie giet mag je geheel zelf bepalen, dus het is vooral zaak om daarvoor een opzet te kiezen die goed aansluit bij jouw beroepspraktijk.

Mededeling voor onze klanten: Neem, wanneer de belastingdienst je benadert in verband met het aannemelijk maken van je urenbesteding, altijd contact met ons op, want er bestaan over het urencriterium ook bij de belastingdienst veel misverstanden.

(10-03-2020)

Nieuwe kleine-ondernemersregeling voor de BTW per 1 januari 2020
De huidige kleine-ondernemersregeling (KOR) voor de BTW komt per 1 januari 2020 te vervallen. Weliswaar komt er een nieuwe regeling voor in de plaats, maar voor veel zogeheten ‘kleine onder­nemers’ zal dat een verslechtering betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Essentieel verschil met de ‘oude’ kleine-ondernemersregeling is dat voortaan de hoogte van de omzet een rol speelt; voorheen was dit de hoogte van de ontvangen BTW minus de betaalde BTW.
Ondernemers met hoofdzakelijk particulieren als klant die een jaaromzet van minder dan €   20.000,= verwachten kunnen soms een voordeel behalen door voor deze nieuwe kleine-ondernemersregeling te kiezen. Ondernemers die voornamelijk of uitsluitend voor andere BTW-plichtige ondernemers werkzaam zijn kunnen er daarentegen maar beter voor kiezen om niet te opteren voor deze nieuwe regeling. Datzelfde geldt voor ondernemers die, bijvoorbeeld omdat ze over hun omzet maar 9 procent BTW verschuldigd zijn of subsidie(s) ontvangen, doorgaans BTW bij de belastingdienst kunnen terugvragen: ook voor hun biedt kiezen voor de nieuwe kleine-ondernemersregeling geen verbetering, zelfs eerder een nadeel.
In een uitvoerige nieuwsbrief, hier te downloaden als pdf, leggen we uit hoe die nieuwe regeling eruit komt te zien. Ook op de website van de belastingdienst is er meer informatie over te vinden.

Mededeling voor onze klanten: we adviseren je dringend om deze nieuwsbrief zorgvuldig te lezen. Heb je daarna nog vragen over de nieuwe kleine-ondernemersregeling (KOR) of wil je met ons overleggen of het voor jou verstandig is om daarvoor te kiezen dan verzoeken we je contact met ons op te nemen.

(21-10-2019)

Voor alle eenmanszaken: nieuw BTW-nummer erbij per 1 januari 2020
Wie een eenmanszaak heeft of om een andere reden als individu met BTW-aangiften te maken heeft – bijvoorbeeld vanwege de aanschaf van zonnepanelen – kreeg van de belastingdienst een BTW-nummer toegekend. Feitelijk bestond dit nummer uit niet veel meer dan het burgerservicenummer (BSN) van de betreffende ondernemer, voorafgegaan door de letters NL en aangevuld met bijvoorbeeld B.01. In 1985, toen het fiscaal nummer (de voorloper van het BSN), door de belastingdienst werd ingevoerd, diende dat nummer uitsluitend voor de automatisering van de loonbelasting door de belastingdienst, maar inmiddels maken tal van instanties er gretig gebruik van. Tegenwoordig is het bovendien zo dat een ondernemer zijn of haar BTW-nummer op facturen en de eventuele website en/of bedrijfspagina op sociale media moet vermelden. Het combineren daarvan met de informatie die ten gevolge van de verplichte inschrijving bij de Kamer van Koophandel toegankelijk is, zoals de geboortedatum en het woonadres van een ondernemer, maakt het wel erg gemakkelijk om hier identiteitsfraude mee te plegen. Bovendien zijn we eindelijk ook in Nederland privacy-bescherming wat belangrijker gaan vinden. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de belastingdienst daarom in december 2018 opgedragen om alle eenmanszaken en andere personen die in Nederland een BSN-gerelateerd BTW-nummer hebben van een nieuw BTW-identificatienummer (BTW-id) te voorzien. In oktober 2019 is de belastingdienst eindelijk begonnen met het versturen van brieven, waarin de betreffende ondernemers worden geïnformeerd over hun nieuwe, ‘betekenisloze’ BTW-identificatienummer, dat per 1 januari 2020 gebruikt moest worden in externe communicatie. Tot 1 januari 2020 moest op facturen en een eventuele website en/of bedrijfspagina op sociale media nog het BTW-nummer worden vermeld dat geldig was tot en met 31 december 2019, maar per 1 januari 2020 kwam hier het nieuwe nummer voor in de plaats. Het is dus van belang om deze gegevens, als je dat nog niet gedaan hebt, aan te passen. Ditzelfde geldt voor het geldige BTW-nummer bij handel met andere ondernemers binnen de Europese Unie.
In de communicatie met de belastingdienst blijft daarentegen ook na die datum het oude BTW-nummer (dat net als voorheen omzetbelastingnummer, oftewel ob-nummer, wordt genoemd) in gebruik.

Mededeling voor onze klanten: van de brief die je hierover van de belastingdienst ontvangt of inmiddels hebt ontvangen willen wij erg graag een afschrift. Een fotokopie of een digitale scan is voldoende, maar met foto’s vanaf de keukentafel hebben wij slechte ervaringen omdat ze vaak moeilijk leesbaar zijn.

(19-10-2019)

Verlaging BTW-tarief op E-books per 1 januari 2020 van 21% naar 9%
Sinds jaar en dag geldt in ons land voor boeken, kranten, tijdschriften, bladmuziek enzovoort het verlaagde BTW-tarief. Maar op de elektronische versie daarvan was tot nu toe het algemene BTW-tarief van 21% van toepassing. Deze ongelijkheid wordt rechtgetrokken per 1 januari 2020, want vanaf dan geldt ook voor vergelijkbare elektronische publicaties (E-books, digitale kranten en tijdschriften, lesmateriaal en leermidden, en de eventuele downloads daarvan) het verlaagde tarief van 9% BTW. Het gevolg zou moeten zijn dat de verkoopprijs daarvan met circa 12 procent daalt, omdat dit voordeel immers niet bedoeld is voor de producent maar voor de consument. En net als bij boeken en andere fysieke informatiedragers is dit verlaagde tarief niet van toepassing op (streaming van) muziek en video’s. Voor een opsomming van dat wat er allemaal wel onder ‘boeken’ wordt verstaan kun je via deze link terecht op de website van de belastingdienst.

(Prinsjesdag, 17-09-2019)

Zelfstandigenaftrek tot 2028 stapsgewijs omlaag
Voor veel ondernemers is de zelfstandigenaftrek een aantrekkeijke aftrekpost die een fiscaal voordeel van maximaal circa €  3.500,= per jaar kan opleveren. Bovendien daalt hierdoor het zogeheten ‘belastbaar inkomen’, en dat is bepalend voor de hoogte van onder andere de zorgtoeslag en huurtoeslag. In de jaren 2020 tot en met 2028 wordt de zelfstandigenaftrek voor ondernemers stapsgewijs verlaagd, waardoor het maximale financiële voordeel dat zij hiervan hebben jaarlijks met ongeveer €  100,= zal afnemen.

(Prinsjesdag, 17-09-2019)

Oplossing afschaffing VAR opnieuw uitgesteld, ditmaal tot in 2020
De staatssecretaris van Financiën heeft laten weten het invoeren van een opvolger van de VAR – die in 2015 werd afgeschaft – nogmaals uit te stellen, ditmaal tot een nog nader te bepalen datum in 2020. Want gebleken is inmiddels dat de invoering van de wet die ervoor in de plaats komt, de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA), nogal wat voeten in aarde heeft. Het lijkt er dan ook verdacht veel op dat deze hete aardappel uiteindelijk op het bordje van de volgende regering wordt neergelegd.
In afwachting daarvan zijn er, als (tijdelijk?) alternatief voor de VAR, inmiddels tal van voorbeeldovereenkomsten goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de belastingdienst. Deze lijst zal naar verwachting de komende tijd nog flink aanzwellen; er staan namelijk nu al hele bijzondere beroepen tussen, zoals coördinerend stralingsdeskundige.

Mededeling voor onze klanten: indien mogelijk raden we je dringend aan om gebruik te maken van een door de belastingdienst goedgekeurde voorbeeldovereenkomst.

(25-06-2019)